Santander

WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU SANTANDER TRADE CLUB

Warunki

Witaj w Santander Trade Club! To nowa platforma umożliwiająca kontakty z innymi klientami Santander i partnerskimi bankami na całym świecie. Aby w pełni wykorzystać ofertę, użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania zasad.

Santander Trade Club to produkt SantanderTrade.com. Na stronie oprócz warunków korzystania z serwisu SantanderTrade.com, obowiązują warunki korzystania z serwisu przedstawione poniżej. W razie wystąpienia konfliktu między tymi warunkami korzystania z serwisu, przeważają niniejsze warunki korzystania z serwisu.

W praktyce'

 • Santander Trade Club jest społecznością biznesową, w której obowiązują zasady wzajemnego poszanowania członków, nie należy spamować, kraść i dokonywać plagiatów itd.'
 • Użytkownik jest świadomy tego, że mamy prawo do moderowania, edytowania i usuwania materiałów oraz do usunięcia konta lub zablokowania dostępu do strony internetowej, jeżeli uznamy to za stosowne.
 • Użytkownik jest świadomy tego, że treść znajdująca się na stronie Santander Trade Club została opublikowana przez innych członków i mogła nie zostać poddana przeglądowi lub edycji przez menedżera ds. społeczności w chwili, w którym jest czytana przez użytkownika.

I. Definicje i funkcjonalność Santander Trade Club
II. Ogólne warunki korzystania z serwisu
1. Akceptacja warunków korzystania z serwisu
2. Zakaz działań niezgodnych z prawem i zabronionych
3. Obowiązki członków
4. Menedżer ds. społeczności
5. Karta komunikacyjna
6. Odpowiedzialność względem treści
7. Licencja i warunki dotyczące członków generujących treści
8. Usługi i wiadomości promocyjne podmiotów zewnętrznych
9. Zakaz odsprzedaży usługi
10. Ogólne praktyki dotyczące korzystania i przechowywania
11. Wypowiedzenie dostępu członkowi
12. Odnośniki
13. Zabezpieczenie, Zrzeczenie się odpowiedzialności, Ograniczenia dotyczące odpowiedzialności
14. Informacje na temat znaków handlowych
15. Prawa autorskie
16. Informacje ogólne
17. Własność
18. Naruszenia
19. Kontakt z nami

Powrót do góry

Definicje i funkcjonalność Santander Trade Club

Wizytówka Wizytówka prezentuje ważne informacje o firmie w na stronach katalogu. Menedżer ds. społeczności może edytować lub usuwać elementy z Wizytówki, które uzna za niepotrzebne.'

Dane wizytówki Członkowie wypełniają formularze, zamieszczają odnośniki i ładują pliki po to, aby utworzyć Rozbudowaną wizytówkę swojej firmy, stanowią one Dane wizytówki. Rozbudowana wizytówka jest dostępna po kliknięciu „odkryj więcej” na Wizytówce. Znajdują się tam wszystkie dostępne szczegóły na temat firmy. Menedżer ds. społeczności może edytować lub usuwać elementy z Rozbudowanej wizytówki, które uzna za niepotrzebne.'

Menedżer ds. społeczności Menedżer ds. społeczności ma możliwość budowania, rozwijania i zarządzania społecznością online SantanderTrade Club. Santander powierzył zarządzanie społecznością Santander Trade Club firmie Export Entreprises, 1 rue de Stockholm F-75001 France. Ten serwis jest dostępny w języku angielskim, hiszpańskim i portugalskim. Adres do kontaktu: community-manager@santandertrade.com'

Firma Lista członków firmy w Santander Trade Club. Do jednej firmy może należeć kilku członków.'

Treść Dane wizytówki, Wiadomości, treść publikowana na stronie Santander Trade Club i cała komunikacja z/między członkami tworzącymi Treść.'

Strony katalogu Ten termin odnosi się do wszystkich stron z wynikami uzyskanymi po przeprowadzeniu wyszukiwania w katalogu.'

Ulubione Ta pozycja dotyczy członków, których obserwują inni członkowie.'

Członek Członkami są użytkownicy Santander Trade, którzy utworzyli Wizytówkę w Santander Trade Club. Działają w imieniu swoich firm.'

Wiadomości członków Każdy Członek może wysłać Wiadomość do każdego innego Członka.'

Możliwości Santander Trade Club charakteryzuje skrypt automatycznego dopasowywania, który wybiera możliwych partnerów dla każdego Członka, w oparciu o produkty, którymi handluje i zainteresowania biznesowe. Nazwaliśmy ten automatyczny wybór „Możliwościami”. Menedżerzy ds. społeczności mogą wybierać i typować Możliwości dla Członka w oparciu o produkty, którymi handluje lub zainteresowania biznesowe. Nazwaliśmy ten ręczny wybór „Wybranymi możliwościami”.'

Wiadomości promocyjne STC, Santander Trade i banki Santander oraz zewnętrzni sprzedawcy BtoB wybrani przez bank mogą wysyłać do Członków wiadomości promocyjne. Wszystkie wiadomości promocyjne nie przekroczą liczby jednej tygodniowo.'

Santander Trade Club (lub STC) Santander Trade Club jest elementem Santander Trade, który Santander proponuje swoim klientom firmowym i jest obsługiwany przez Export Entreprises, 1 rue de Stockholm F-75001 Francja.'

Sojusz Trade Club: Sojusz Trade Club to inicjatywa, której przewodzi Grupa Santander, mająca na celu stworzenie internetowej społeczności, której można zaufać i gdzie firmy mogą znaleźć cennych partnerów, mogących im pomóc w otwarciu się na świat.

Sprzedawcy STC może wybrać sprzedawców BtoB związanych z międzynarodowymi usługami handlowymi i zaproponować ich usługi wewnątrz STC i za pośrednictwem Wiadomości promocyjnych.'

Banki partnerskie: banki wybrane przez Santander, które przystąpiły do sojuszu za zgodą pozostałych banków członkowskich, dzięki temu, że spełniały standardy jakości usług wymagane w Polityce Sojuszu.

Powrót do góry

Ogólne warunki korzystania z serwisu

Akceptacja warunków korzystania z serwisu

Santander Trade Club może modyfikować, zmieniać lub aktualizować niniejsze Warunki w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia i te modyfikacje będą obowiązywać natychmiast po opublikowaniu zmodyfikowanych Warunków SANTANDER TRADE CLUB chyba, że podano inaczej. Jakiekolwiek późniejsze korzystanie z usług SANTANDER TRADE CLUB oznacza wyrażenie zgody przez Członków na modyfikację, zmiany lub aktualizację. Jeżeli użytkownik nie chce założyć konta i zostać członkiem SantanderTrade Club, nie powinien przechodzić do niniejszej Umowy, NIE klikaj „Zostań członkiem” i nie uzyskiwać dostępu, nie przeglądać, nie pobierać i w żaden inny sposób nie korzystać ze strony i usług SantanderTrade Club. Po kliknięciu „Zostań członkiem” (lub podobnego zdania), użytkownik potwierdza, że przeczytał i zrozumiał warunki niniejszej Umowy i zgadza się przestrzegać wszystkich jej postanowień. Po kliknięciu „Zostań członkiem”, użytkownik wyraża także zgodę na użycie podpisów elektronicznych oraz potwierdza kliknięcie przez siebie przycisku „Zostań członkiem”.

Powrót do góry

Zakaz działań niezgodnych z prawem i zabronionych

Ta Strona internetowa jest dostępna wyłącznie dla zapewnienia wygody użytkownika. Poprzez korzystanie z STC, użytkownik gwarantuje, że nie będzie używać STC i żadnej treści otrzymanej od STC do jakiegokolwiek celu, który jest niezgodny z prawem lub zabroniony na podstawie postanowień niniejszych Warunków.

Nie ograniczając ogólnego charakteru powyższego, użytkownik wyraża zgodę na niewykorzystywanie/nieużywanie strony do:'

 1. przesyłania za pośrednictwem SantanderTrade Club jakichkolwiek nielegalnych, nękających, oszczerczych, obraźliwych, nieszczerych, oszczerczych, wulgarnych, obscenicznych, naruszających czyjąś prywatność, nienawistnych lub rasistowskich, etnicznych lub w inny sposób sprzecznych, grożących lub szkodliwych materiałów każdego rodzaju i charakteru; lub materiału, który zachęca do zachowań, które mogłyby stanowić przestępstwo, pociągały za sobą odpowiedzialność cywilną lub w inny sposób naruszały obowiązujące przepisy prawa, przepisy lokalne, stanowe, krajowe lub międzynarodowe;
 2. podszywania się za jakąkolwiek osobę lub instytucję, w tym, lecz nie wyłącznie urzędnika lub członka Santander Trade Club lub fałszywego stwierdzania lub w inny sposób błędnego przedstawiania swojej przynależności do osoby lub instytucji;
 3. ładowania, publikowania i w inny sposób przesyłania jakichkolwiek treści, co do których użytkownik nie ma praw do przekazania na mocy prawa lub na podstawie umownych lub powierniczych relacji, takich jak informacje poufne, prawnie zastrzeżone i tajne uzyskane lub ujawnione jako część stosunku pracy lub umów o poufności;
 4. ładowania, publikowania i w innych sposób przesyłania jakichkolwiek treści, które naruszają jakiekolwiek patenty, znaki handlowe, tajemnice handlowe, prawa autorskie i inne prawa własności jakichkolwiek stron;
 5. wysyłania, publikowania lub w inny sposób przesyłania jakiegokolwiek materiału, który zawiera wirusy programowe lub jakikolwiek kod komputerowy, pliki lub programy mające na celu przerwanie, zniszczenie lub ograniczenie funkcjonalności jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu komputerowego lub sprzętu telekomunikacyjnego;
 6. ingerowania z zamiarem uzyskania nieautoryzowanego dostępu do lub wywołania przerwy w działaniu Santander Trade Club lub hostingowych systemów komputerowych STC;
 7. naruszania jakiegokolwiek obowiązującego prawa lokalnego, stanowego, krajowego lub międzynarodowego;
 8. „nękania” lub w inny sposób niepokojenia innych;
 9. zbierania lub magazynowania danych o innych Członkach;
 10. kopiowania lub nie przesyłania żadnej części STC
 11. promowania lub dostarczania informacji instruktażowych dotyczących nielegalnych działań, promowania krzywd fizycznych lub obrażeń w stosunku do jakiejkolwiek grupy lub człowieka i do promowania żadnego aktu okrucieństwa wobec zwierząt;
 12. Ingerencja w używanie i korzystanie z STC innych członków.
 13. W przypadku naruszenia któregokolwiek z Warunków, uprawnienia do korzystania z Santander Trade Club zostaną automatycznie wypowiedziane.

Powrót do góry

Obowiązki członków

Członkowie muszą mieć szerokie upoważnienia do działania w imieniu swojej firmy, do celów tu określonych.

Użytkownicy Santander Trade muszą wypełnić swoją wizytówkę, aby uzyskać dostęp do STC. Muszą oni także'

 • podać prawdziwe, dokładne, aktualne i pełne dane na Wizytówce
 • Utrzymywać i od razu aktualizować dane na swojej Wizytówce

Członkowie są w pełni i wyłącznie odpowiedzialni za zachowanie poufności ich danych uwierzytelniających dostęp do Santander Trade i do Santander Trade Club; są całkowicie i wyłącznie odpowiedzialni za wszystkie działania mające z tym związek. Santander Trade Club nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie lub sprzeniewierzenie jakiejkolwiek Treści opublikowanej przez Członka na STC.

Menedżerowie ds. społeczności zachęcają Członków do odpowiadania na wszystkie zapytania, co najmniej na potwierdzenie odbioru, ale Menedżerowie ds. społeczności w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za brak odpowiedzi. Powtarzający się brak odpowiedzi ze strony Członka może być powodem do usunięcia jego konta lub zablokowania dostępu do SantanderTrade Club, jeżeli zostanie to uznane za stosowne.
SantanderTrade Club nie może i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z niezastosowania się Członka do postanowień zawartych w tej Sekcji.

Powrót do góry

Menedżer ds. społeczności

Menedżer ds. społeczności ma prawo do usuwania/dodawania/nanoszenia zmian do informacji znajdujących się na stronie internetowej. Te informacje odnoszą się, ale nie wyłącznie do Danych wizytówki, informacji o treści i wiadomości. Menedżer ds. społeczności ma prawo do ograniczenia wiadomości i interakcji członków. Menedżer ds. społeczności działający w ramach SantanderTrade Club, zastrzega sobie prawo, ale nie ma obowiązku monitorowania sporów pomiędzy członkami oraz do ograniczania, zawieszania i zamykania kont, jeżeli uzna to za stosowne.

Wszystkie informacje związane z kontaktowaniem się w ramach SantanderTrade Club w tym, lecz nie wyłącznie wiadomości i całego udziału na stronie SantanderTrade Club są obsługiwane przez Menedżera ds. społeczności. Przesyłając nam jakąkolwiek formę komunikacji, użytkownik udziela nam praw i wyraża zgodę na wykorzystanie jej przez nas w taki sposób, jaki uznamy za stosowny. Użytkownik powinien się upewnić, że nie dołącza materiałów poufnych lub stanowiących naruszenie.

Powrót do góry

Karta komunikacyjna

Aby zapewnić wysoką jakość usług, wiadomości wymieniane między członkami mogą zostać zweryfikowane przez Menedżera ds. społeczności przed przesłaniem ich dalej do odbiorcy. Zatwierdzone i przesłane do odbiorców zostaną tylko wiadomości zgodne z zasadami Karty komunikacji Santander Trade Club.

W poniższych tabelach znajdują się informacje ogólne o karcie'

Typ wiadomości

 • Unikalna wiadomość Spersonalizowana wiadomość wysłana do jednej osoby'
 • Kampania docelowa Spersonalizowana lub szablonowa wiadomość wysłana do liczby 1 -20 WŁAŚCIWYCH firm z określonym celem biznesowym'
 • Wiadomości partnerskie Wiadomość wysyłana między firmami oferującymi tę samą usługę'
 • Kampania masowa Wiadomość szablonowa wysyłana do wielu firm (20+) właściwych i niewłaściwych z określonym celem biznesowym'
 • Reklama Wysyłanie wiadomości wyjaśniających zakres działania do właściwych i niewłaściwych firm. Wiadomość wysyłana kilka razy do tego samego odbiorcy

Wytyczne dotyczące wymiany wiadomości

  Unikalna Kampania Partnerska Kampania masowa Reklama
Wiadomości wymieniane między firmami zajmującymi się tą samą działalnością (wino – wino) / tą samą grupą działalności (wino – żywność)
Wiadomości wymieniane między firmami z różnych sektorów biznesowych, ale w dużym stopniu ze sobą powiązanych
(wino – transport)
Wiadomości wymieniane między firmami o różnej działalności / z różnych sektorów
Połączenie pierwszych trzech typów wiadomości podanych wyżej N/A N/A
Duplikowane wiadomości
starting from the third message

starting from the third message

starting from the third message

starting from the third message

starting from the third message

= wiadomości skierowane do zaakceptowania i zatwierdzenia

= wiadomości skierowane do odrzucenia, które nie zostaną przesłane do odbiorcy

Należy pamiętać o tym, że powyższe tabele są tylko wytycznymi. Menedżer ds. społeczności i Santander Trade Club mają ostatnie słowo, jeżeli chodzi o zatwierdzanie wiadomości.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat Karty komunikacji, prosimy o kontakt z Menedżerem ds. społeczności.

Powrót do góry

Odpowiedzialność względem treści

Za wszystkie informacje, dane, tekst, oprogramowanie, treści audio/wideo (w tym dźwięk, grafikę oraz obraz nieruchomy i ruchomy itd.) lub jakikolwiek inne materiały (zbiorczo nazwane „Treścią”) niezależnie od tego, czy publikowane publicznie, czy przesyłane prywatnie odpowiada osoba, od której ta treść pochodzi.

Zarówno WIADOMOśCI, jak i WIZYTÓWKI członków uważa się za dane firmy, a użytkownik wyraża zgodę na udostępnianie ich Przedsiębiorstwom Eksportowym, innym członkom Trade Clubs (Santander oraz BANKOM PARTNERSKIM), MANAGEROM DS. SPOŁECZNOśCI różnych Trade Clubs oraz Santander i BANKOM PARTNERSKIM, wyłącznie do celów STC.

To oznacza, że Członek, a nie STC ponosi pełną odpowiedzialność za całą Treść, która została przez niego załadowana, opublikowana, przesłana e-mailem lub przesłana w inny sposób za pośrednictwem STC. Żaden z członków nie przesyła Treści lub w inny sposób nie prowadzi lub nie uczestniczy w działaniach na stronie SantanderTrade Club, które w ocenie STC, mogą być prawnie zabronione w jakiejkolwiek obowiązującej jurysdykcji, w tym przepisami dotyczącymi szyfrowania oprogramowania, eksportu technologii, przesyłania obscenicznych materiałów lub dopuszczalnego wykorzystania własności intelektualnej. Członkowie mogą prowadzić korespondencję z lub nawiązać działalność z Firmami, Członkami lub Sprzedawcami w oparciu o opisy produktów lub usług opublikowanych na stronie STC. Cała taka korespondencja lub działalność, w tym dostawa i płatność za towary i usługi i inne warunki, zasady, gwarancje lub oświadczenia związane z promocją, odbywa się wyłącznie pomiędzy odpowiednimi Członkami, Firmami i Sprzedawcami. SantanderTrade Club nie ma obowiązku ani nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek część takiej korespondencji, promocji i działalności.

SantanderTrade Club zastrzega sobie prawo do odmowy, modyfikacji lub usunięcia jakiejkolwiek Treści w tym, lecz nie wyłącznie Treści, które uważa, według własnego uznania za niezgodne z przeznaczeniem strony internetowej lub za naruszające Warunki lub w inny sposób niezgodne z prawem.

W żadnym przypadku SantanderTrade Club nie ponosi odpowiedzialności w żaden sposób za jakąkolwiek Treść w tym, lecz nie wyłącznie odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w jakiejkolwiek Treści lub za jakiekolwiek straty lub szkody każdego rodzaju poniesione wskutek korzystania z jakiejkolwiek Treści opublikowanej, wysłanej e-mailem lub w inny sposób przesłanej za pośrednictwem STC.

Powrót do góry

Licencja i warunki dotyczące członków generujących treści

Jeżeli chodzi o publikowanie Treści, przekazujący treść Członek zachowuje prawo własności do swojej Treści i w zamian za możliwość korzystania z SantanderTrade Club oraz usług oferowanych za pośrednictwem STC, udziela Santander Trade Club ogólnoświatowej, bezpłatnej, wieczystej i nieodwołalnej licencji na publikowanie tej Treści z odnośnikami do pełnej treści w SantanderTrade Club, drukowania przez innych Członków, przeglądania jej, uzyskiwania dostępu w ich przeglądarce internetowej podczas przeglądania SantanderTrade Club i/lub do włączania jej do innych usług powiązanych z SantanderTrade Club oraz udostępniania jej Członkom w jakiejkolwiek formie, w każdych mediach lub za pośrednictwem każdej znanej teraz lub wprowadzonej w przyszłości technologii, np. Apps, RSS feed itd.

Niniejszym w następstwie, SantanderTrade Club udziela pod-licencji swoim Członkom i osobom trzecim i prawa do drukowania, przeglądania i odtwarzania tej Treści i Materiału na stronie wyłącznie w przeglądarce internetowej podczas przeglądania SantanderTrade Club do swojego użytku osobistego.

Jeżeli użytkownik podejrzewa, że inna osoba ukradła lub nadużyła jego prawa do własności intelektualnej na stronie STC, należy to zgłosić na adres: community-manager@santandertrade.com.

Powrót do góry

Usługi i wiadomości promocyjne podmiotów zewnętrznych

Członkowie udzielają prawa STC, Santander Trade, bankowi Santander oraz Sprzedawcom zewnętrznym wybranym przez nich, na dostarczanie im notatek, promocji swoich własnych produktów i usług. Santander Trade Club nie ponosi odpowiedzialności za te działania osób trzecich, tylko zaangażowany Sprzedawca.

SantanderTrade Club oferuje różne usługi podmiotów zewnętrznych w tym, lecz nie wyłącznie sprzedaż miejsca reklamowego oraz usługę webinariów. SantanderTrade Club nie ponosi żadnej odpowiedzialności za te usługi.

SantanderTrade Club może zawierać odnośniki do stron internetowych podmiotów zewnętrznych („Strony zewnętrzne”) na stronie https//en.santandertrade.com/club i gdzie indziej. Użytkownik jest odpowiedzialny za ocenę tego, czy chce uzyskać dostęp lub korzystać ze Strony lub usługi Podmiotu zewnętrznego. Przed skorzystaniem lub udostępnieniem jakichkolwiek informacji na Stronie zewnętrznej należy przeczytać odpowiednie warunki lub politykę prywatności, ponieważ można udzielić zgody podmiotowi zewnętrznemu na wykorzystanie tych informacji w sposób niezgodny z naszymi zasadami.

Powrót do góry

Zakaz odsprzedaży usługi

Użytkownik zgadza się nie sprzedawać, nie odsprzedawać i nie oferować do jakichkolwiek celów komercyjnych, żadnej części STC, dostępu do STC, Treści innych Członków, materiału STC lub dostępu do Santander Trade Club bez uzyskania wyraźnej zgody na piśmie STC.

Powrót do góry

Ogólne praktyki dotyczące korzystania i przechowywania

SantanderTrade Club może ustalić ogólne praktyki i ograniczenia dotyczące korzystania z STC. SantanderTrade Club nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie lub niepowodzenie z przechowywaniem wiadomości lub innej komunikacji lub innych Treści zachowanych lub przesyłanych przez Santander Trade Club i zastrzega sobie prawo do oznaczania kont jako „nieaktywnych” oraz archiwizowania i usuwania kont i/lub Treści, które są nieaktywne przez dłuższy okres czasu.

Powrót do góry

Wypowiedzenie dostępu członkowi

SantanderTrade Club zachowuje prawo, według własnego uznania, do ustalenia, czy zachowanie Członków jest lub nie jest zgodne z tymi Warunkami i może wyłączyć konta powyższych Członków i dostęp do SantanderTrade Club, jeżeli zachowanie tych Członków zostanie uznane za sprzeczne lub z innego powodu.

Wypowiedzenie dostępu jakiemukolwiek Członkowi do SantanderTrade Club może nastąpić bez powiadomienia i w przypadku takiego wypowiedzenia, SantanderTrade Club może od razu wyłączyć lub usunąć konto wymienionych Członków i/lub zakazać dalszego dostępu do tych plików. Santander Trade Club nie ponosi odpowiedzialności wobec Członka lub innego podmiotu zewnętrznego za jakiekolwiek wypowiedzenie dostępu Członkom lub wyłączenie konta. Oprócz tego, w przypadku Członków domagających się zakończenia członkostwa, konto zostanie wyłączone, ale niekonieczne usunięte. SantanderTrade Club zastrzega sobie prawo do usuwania lub nie kont Członków, według uznania STC oraz do usuwania lub nie Treści, według uznania STC.

Powrót do góry

Odnośniki

SantanderTrade Club, Członkowie lub Sprzedawcy mogą dostarczać odnośniki do innych stron internetowych. Jednak SantanderTrade Club nie sprawuje żadnej kontroli nad takimi stronami internetowymi oraz zasobami internetowymi i nie ponosi odpowiedzialności za dostępność, dokładność oraz treść, reklamy, produkty i inne materiały zamieszczone na tych stronach. SantanderTrade Club nie ponosi odpowiedzialności, w sposób bezpośredni i pośredni, za jakiekolwiek szkody lub straty poniesione przez jakiegokolwiek Członka w związku z tymi materiałami. Użytkownik uzyskuje dostęp oraz korzysta z linkowanych stron internetowych, w tym informacji, materiału, produktów i usług wyłącznie na swoje własne ryzyko.

Powrót do góry

Zabezpieczenie, Zrzeczenie się odpowiedzialności, Ograniczenia dotyczące odpowiedzialności

KAŻDY CZŁONEK KORZYSTA Z SANTANDER TRADE CLUB WYŁĄCZNIE NA SWOJE WŁASNE RYZYKO. USŁUGA SANTANDER TRADE CLUB JEST OFEROWANA W STANIE „TAK JAK JEST” I W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI I SANTANDER TRADE CLUB NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TERMINOWOŚĆ, USUNIĘCIE, BŁĘDNĄ DOSTAWĘ LUB NIEPOWODZENIE W PRZECHOWYWANIU JAKIEJKOLWIEK KOMUNIKACJI CZŁONKA LUB ZACHOWANIE SPERSONALIZOWANYCH USTAWIEŃ. CZŁONEK ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE POBIERANIE JAKIEGOKOLWIEK MATERIAŁU I/LUB DANYCH I UZYSKIWANIE INNYCH INFORMACJI W WYNIKU KORZYSTANIA ZE STRONY ODBYWA SIĘ WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I NA WŁASNE RYZYKO CZŁONKA ORAZ ŻE KAŻDY CZŁONEK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY W SWOIM SYSTEMIE KOMPUTEROWYM LUB UTRATĘ DANYCH, KTÓRE WYNIKAJĄ Z POBRANIA TAKIEGO MATERIAŁU.

SANTANDER TRADE CLUB WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY SĄ WYRAŹNE CZY DOROZUMIANE W TYM, LECZ NIE WYŁĄCZNIE GWARANCJI DOMNIEMANYCH, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZALNOŚCI. W SZCZEGÓLNOŚCI, SANTANDER TRADE CLUB NIE UDZIELA GWARANCJI, ŻE

 • (i) SANTANDER TRADE CLUB LUB JAKIEKOLWIEK TOWARY LUB USŁUGI ZNAJDUJĄCE SIĘ NA STRONIE SPEŁNIĄ WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA,
 • (ii) DOSTĘP KAŻDEGO CZŁONKA BĘDZIE NIEPRZERWANY, TERMINOWY, BEZPIECZNY I WOLNY OD BŁĘDÓW,
 • (iii) JAKOŚĆ JAKIEJKOLWIEK TREŚCI, TOWARÓW, PRODUKTÓW, USŁUG, INFORMACJI I INNYCH MATERIAŁÓW UZYSKANYCH PRZEZ DOWOLNEGO CZŁONKA LUB OD INNEGO CZŁONKA LUB JAKIEGOKOLWIEK INNEGO SPRZEDAWCY SPEŁNI OCZEKIWANIA CZŁONKA,
 • (iv) WSZYSTKIE BŁĘDY W TREŚCI ORAZ BŁĘDY OPROGRAMOWANIA ZOSTANĄ NAPRAWIONE.

SANTANDER TRADE CLUB NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, WYNIKOWE LUB PRZYKŁADOWE SZKODY W TYM, LECZ NIE WYŁĄCZNIE SZKODY SPOWODOWANE UTRATĄ TOWARÓW, MIENIA, ZYSKÓW, DOBREJ WOLI, DANYCH, UŻYTKOWANIA I INNE SZKODY NIEMATERIALNE (NAWET, JEŚLI SANTANDER TRADE CLUB ZOSTAŁ POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD), WYNIKAJĄCE Z UŻYWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYCIA PRZEZ CZŁONKA STRONY SANTANDER TRADE CLUB LUB USŁUG OFEROWANYCH NA STRONIE; WYNIKAJĄCE Z JAKICHKOLWIEK ZAKUPIONYCH LUB UZYSKANYCH TOWARÓW LUB USŁUG, ODEBRANYCH WIADOMOŚCI I TRANSAKCJI ZAWIERANYCH POPRZEZ STC, NIEUPOWAŻNIONY DOSTĘP DO LUB ZMIANY W TRANSMISJACH LUB DANYCH; OŚWIADCZEŃ LUB POSTĘPOWANIA JAKICHKOLWIEK PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH NA STRONIE STC; LUB JAKIKOLWIEK INNY MATERIAŁ ZWIĄZANY Z STC. W ŻADNYM PRZYPADKU CAŁKOWITA ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ STC W STOSUNKU DO JAKIEGOKOLWIEK CZŁONKA LUB INNEJ STRONY NA MOCY NINIEJSZYCH WARUNKÓW LUB W INNYM PRZYPADKU NIE PRZEKRACZA 1000 $.

To ograniczenie w odpowiedzialności stanowi część podstawy porozumienia między stronami i bez niego, warunki i naliczane ceny byłyby różne. To ograniczenie w odpowiedzialności:'

 • Obowiązuje niezależnie (1) od tego, czy członek opiera swoje roszczenia na umowie, szkodzie, ustawie i każdej innej koncepcji prawnej, (2) od tego, czy wiedzieliśmy, czy powinniśmy wiedzieć o możliwości wystąpienia takich szkód, lub (3) nawet wtedy, gdy zawiodą wszelkie ograniczone środki zaradcze;
 • Nie obowiązuje w przypadku jakiejkolwiek szkody, którą SANTANDER TRADE CLUB może spowodować umyślnie lub świadomie naruszając postanowienia tej Umowy lub obowiązujące prawo, lub w inny sposób zgodny z wymogami obowiązującego prawa, którego nie można zrzec się w niniejszej Umowie.

ŻADNA PORADA LUB INFORMACJA, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY USTNA CZY PISEMNA UZYSKANA PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA Z LUB ZA POŚREDNICTWEM SANTANDER TRADE CLUB NIE STANOWI ŻADNEJ GWARANCJI WYRAŹNIE OKREŚLONEJ W NINIEJSZYM DOKUMENCIE. PONADTO, ŻADNA INFORMACJA ZNAJDUJĄCA SIĘ W NINIEJSZYM DOKUMENCIE NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANA JAKO TWORZENIE PRZEDSTAWICIELSTWA, PARTNERSTWA, WSPÓŁPRACY JOINT VENTURE, RELACJI NA ZASADZIE PRACODAWCA-PRACOWNIK LUB LICENCJOBIORCA-LICENCJA ŻADNEGO TYPU MIĘDZY SANTANDER TRADE CLUB I KAŻDYM CZŁONKIEM LUB INNĄ OSOBĄ LUB PODMIOTEM, TE WARUNKI NIE ROZSZERZAJĄ PRAW NA JAKIKOLWIEK PODMIOT ZEWNĘTRZNY. JAK WSPOMNIANO WYŻEJ, SANTANDER TRADE CLUB NIE MOŻE I NIE KONTROLUJE WSZYSTKICH DZIAŁAŃ CZŁONKÓW, SPRZEDAWCÓW NA STRONIE LUB STRONIE POWIĄZANYCH PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH. SANTANDER TRADE CLUB ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZGŁASZANIA WSZYSTKICH WYKROCZEŃ, KTÓRE DOTARŁY DO SANTANDER TRADE CLUB ODPOWIEDNIM WŁADZOM. SANTANDER TRADE CLUB NIE GWARANTUJE CIĄGŁEGO NIEPRZERYWANEGO I BEZPIECZNEGO DOSTĘPU DO STC. DZIAŁANIE SANTANDER TRADE CLUB MOŻE PODLEGAĆ ZAKŁÓCENIOM ZE STRONY RÓŻNYCH CZYNNIKÓW BĘDĄCYCH POZA KONTROLĄ STC. PONADTO, PLANOWANA I PROFILAKTYCZNA KONSERWACJA ORAZ WYMAGANE I AWARYJNE PRACE KONSERWACYJNE MOGĄ TYMCZASOWO ZAKŁÓCIĆ USŁUGI I DOSTĘP DO STC.

NINIEJSZE OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE GWARANCJI I OGRANICZEŃ W ZAKRESIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄ ZASTOSOWANIE BEZ OGRANICZEŃ DO JAKICHKOLWIEK USZKODZEŃ I SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z AWARII DZIAŁANIA, BŁĘDU, ZANIEDBANIA, PRZERWY, ZAKŁÓCENIA, USUNIĘCIA, WADY, OPÓŹNIENIA W DZIAŁANIU LUB PRZESYŁANIU, WIRUSA KOMPUTEROWEGO, AWARII LINII KOMUNIKACYJNEJ, KRADZIEŻY LUB USZKODZENIA LUB NIEAUTORYZOWANEGO DOSTĘPU DO, ZMIAN LUB WYKORZYSTANIA JAKICHKOLWIEK ZASOBÓW, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKAJĄ Z NARUSZENIA UMOWY, SZKODLIWEGO DZIAŁANIA, ZANIEDBANIA, CZY JAKIEGOKOLWIEK INNEGO TYPU DZIAŁANIA PRZEZ STC.

Użytkownik zgadza się wypłacić odszkodowanie i ponieść odpowiedzialność za wszelkie szkody, straty i koszty (w tym, lecz nie wyłącznie za rozsądne honorarium i koszt adwokata) związane ze wszystkimi roszczeniami, obciążeniami i śledztwami podmiotów zewnętrznych, spowodowane (1) niezgodnością z niniejszymi Warunkami w tym, lecz nie wyłącznie za przesłanie treści, które naruszają prawa osób trzecich lub obowiązujące prawo, (2) jakąkolwiek treść przesłaną do Usług i (3) jakąkolwiek aktywność, która angażuje lub jest przeprowadzana za pośrednictwem STC.

W PRZYPADKU NIEZADOWOLENIA LUB DOZNANIA SZKODY ZE STRONY SANTANDER TRADE CLUB LUB JAKIEJKOLWIEK STRONY ZWIĄZANEJ Z STC, UŻYTKOWNIK MOŻE ZAMKNĄĆ KONTO I ROZWIĄZAĆ UMOWĘ ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI W SEKCJI 7 („WYPOWIEDZENIE UMOWY”) I TAKIE ROZWIĄZANIE STANOWI JEDYNY I WYŁĄCZNY ŚRODEK ZARADCZY.

NIEKTÓRE KRAJE I JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA ZRZECZENIE SIĘ DOROZUMIANYCH WARUNKÓW W UMOWACH Z KLIENTAMI I W ZWIĄZKU Z TYM TREŚĆ TEJ SEKCJI MOŻE NIE DOTYCZYĆ CIEBIE.

Powrót do góry

Informacje na temat znaków handlowych

Santander Trade, Santander oraz logo znajdujące się na stronie internetowej są zastrzeżonymi znakami handlowymi, znakami usług i produktów oraz nazwami usług; nie można z nich korzystać bez wyraźnej pisemnej zgody Banco Santander, S.A.

Powrót do góry

Prawa autorskie

Santander Trade Club odpowiada niezwłocznie na roszczenia z tytułu nadużyć związanych z własnością intelektualną. Jeżeli użytkownik podejrzewa, że jego praca została skopiowana i jest dostępna na stronie Santander Trade Club w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich, należy powiadomić o tym fakcie Santander Trade Club przekazując naszemu agentowi od praw autorskich następujące informacje na piśmie

 1. własnoręczny lub elektroniczny podpis właściciela prawa autorskich lub osoby upoważnionej do występowania w imieniu właściciela
 2. wskazanie dzieła chronionego prawem autorskim, które przypuszczalnie zostało naruszone;
 3. wskazanie materiału wobec którego istnieją podejrzenia naruszenia praw autorskich oraz informacje pozwalające Santander Trade Club zlokalizować materiał, także pełen adres URL.
 4. imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail.
 5. oświadczenie skarżącego, w którym w dobrej wierze stwierdza on, że wskazany materiał został użyty bez zgody właściciela praw autorskich albo jego należycie umocowanego przedstawiciela, albo niezgodnie z obowiązującym prawem;
 6. oświadczenie stwierdzające, że pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, skarżący posiada odpowiednie umocowanie do występowania w imieniu właściciela praw autorskich.

Po otrzymaniu takiego zgłoszenia przez Santander Trade Club, Santander Trade Club zastrzega sobie prawo do odrzucenia lub usunięcia Treści w sposób opisany zgodnie z postanowieniami w sekcji 5 niniejszej umowy lub do zlikwidowania kont Członków zgodnie z postanowieniami znajdującymi się w sekcji 9.

Z wyznaczonym przez nas agentem, który otrzymuje powiadomienie o zgłoszeniu naruszenia praw autorskich zgodnie z ustawą z zakresu prawa autorskiego z 1998 („DMCA”) można się kontaktować pod adresem: community-manager@santandertrade.com'

Po otrzymaniu roszczenia o naruszenie, Santander Trade Club zbada i podejmie odpowiednie działania zgodnie z wymaganiami ustawy DMCA i innych obowiązujących praw do własności intelektualnej.

Powrót do góry

Informacje ogólne

Warunki i relacje między każdym Członkiem i Santander Trade Club podlegają prawu stanu Nowy Jork, USA bez odnoszenia się do norm kolizyjnych i każda ze stron zgadza się poddać osobistej i wyłącznej jurysdykcji sądom federalnym i stanowym położonych w hrabstwie Nowy Jork w stanie Nowy Jork. Jeżeli jakiekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane sądownie za nieważne, strony ustalają, że sąd powinien spróbować nadać moc intencjom stron odzwierciedlonym w takim postanowieniu, natomiast pozostałe postanowienia Warunków pozostają w pełnej mocy. W przypadku gdy Członek zaoponuje przeciwko jakiemukolwiek z postanowień Warunków lub jakimkolwiek poprzednim zmianom w Warunkach lub będzie niezadowolony z Santander Trade Club w jakikolwiek sposób, jedyną formą odwołania dla Członków jest natychmiastowe zaprzestanie korzystania z STC. Zaniechanie przez Santander Trade Club wypełniania lub egzekwowania jakiegokolwiek postanowienia wynikającego z niniejszych Warunków nie oznacza rezygnacji z tego prawa lub postanowienia, o ile nie zostanie to uznane i uzgodnione przez Santander Trade Club w formie pisemnej. Każdy Członek i Santander Trade Club zgadzają się, że wszystkie działania wynikające z korzystania z Santander Trade Club muszą rozpocząć się w ciągu jednego (1) roku od momentu wystąpienia przyczyny, gdyż w przeciwnym razie ulegną przedawnieniu. Tytuły rozdziałów w Warunkach są stosowane wyłącznie dla wygody stron i nie mają znaczenia prawnego ani umownego.

Powrót do góry

Własność

Santander Trade Club jest własnością Banco Santander, S.A. i obsługiwany przez Export Entreprises, 1 rue de Stockholm F-75008 Paryż | FRANCJA

Powrót do góry

Naruszenia

Prosimy o zgłaszanie wszelkich naruszeń Warunków (z wyjątkiem roszczeń z tytułu naruszenia praw do własności intelektualnej) na adres: community-manager@santandertrade.com

Powrót do góry

Kontakt z nami

W razie pytań lub komentarzy dotyczących tych Warunków, prosimy o kontakt online pod adresem: community-manager@santandertrade.com lub o wysłanie listu na adres:'

 • Siedziba: Export Entreprises, 1 rue de Stockholm F-75008 Paryż | Francja'
 • Główne biuro: Export Entreprises, 240 rue de Rivoli F-75001 Paryż | Francja'

Powrót do góry